បំនិនជីវិត

តើការប្រកាន់ធម៌អធ្យាស្រ័យ និងធម៌សណ្តោសផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ធ្វីខ្លះ?

តើការប្រកាន់ធម៌អធ្យាស្រ័យ និងធម៌សណ្តោសផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ធ្វីខ្លះ? ជាការពិត ការប្រកាន់នូវធម៌អធ្យាស្រ័យ និងធម៌សណ្តោសគឺ បានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនមិនត្រឹមតែខ្លួនអ្នកទេ តែថែមទាំង អ្នកដ៏ទៃ និងសង្គមជាតិទាំងមូល ដែលមានដូចជា៖ -ធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្ដីស្ងប់នៅក្នុងចិត្ត។ – មិនមួម៉ៅ ក្ដៅក្រហាយ។ – ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខ្លួន។ – ចេះគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃ។ – គ្មានអំពើហិង្សា ការកាប់ចាក់។ – មានសេចក្ដីសុខដល់មនុស្សគ្រប់រូប។ – សង្គមមានការរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍន៍ ។

អានបន្ត